جرثقیل برقی 2 کاره5تن

58,000,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگی

1,990,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگی

2,295,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگی

2,640,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی

3,395,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی

5,180,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

2,170,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

2,445,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

3,397,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

5,300,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

4,190,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

3,100,000 تومان