جرثقیل برقی 2 کاره5تن

58,000,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگی

2,159,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگی

2,548,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگی

2,698,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی

3,900,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی

6,100,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

2,345,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

2,949,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

3,739,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

5,940,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

4,230,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

3,400,000 تومان