جرثقیل برقی 2 کاره5تن

64,998,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1 تن ویتال بلبرینگیVL5

2,529,000 تومان

جرثقیل زنجیری 1.5 تن ویتال بلبرینگیVL5

3,130,000 تومان

جرثقیل زنجیری 2 تن ویتال بلبرینگیVL5

3,570,000 تومان

جرثقیل زنجیری 3 تن ویتال بلبرینگی VL5

4,490,000 تومان

جرثقیل زنجیری 5 تن ویتال بلبرینگی VL5

7,598,000 تومان

پولیفت زنجیری 800 کیلو ویتال بلبرینگی

2,690,000 تومان

پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال بلبرینگی

3,579,000 تومان

پولیفت زنجیری 3/2 تن ویتال بلبرینگی

4,650,000 تومان

پولیفت زنجیری 6/3 تن ویتال بلبرینگی

7,499,000 تومان

وینچ برقی 200 به 400 کیلوگرم ویتال

4,751,000 تومان

وینچ برقی 100 به 200 کیلوگرم ویتال

3,701,000 تومان